13 oktober 2016

Zienswijze PvdA fracties tav IJmondiale samenwerking nav Eindrapport Evaluatie IJmondiale Samenwerking

IJmondiale samenwerking.

Wij zijn blij met dit rapport dat door interviews met alle betrokkenen en onderzoek naar alle voorgaande stappen is ontstaan. Het geeft een goed inzicht in de huidige stand van zaken en ook in de wensen die ( nog) niet vervuld zijn.

De IJmondiale PvdA is er voorstander van om bij de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk beleid al in een vroeg stadium te kijken of, en zo ja in welke mate, daarover afstemming en samenwerking plaats kan vinden tussen de gemeenten. Wij hebben in onze verkiezingsprogramma’s aangegeven de samenwerking verder vorm te geven.

Uitgangspunt moet daarbij zijn dat een efficiëntere en meer klantgerichte aanpak van een probleem mogelijk is of dat bepaalde beleidsontwikkelingen beter, sneller en met meer aandacht voor onze inwoners worden opgepakt.

Deze visie onderschrijven we nog steeds en met de IJmondiale agenda die we dit jaar hebben vastgesteld zie je ook dat er steeds meer wordt opgepakt.

De PvdA ziet in de huidige IJmondcommissie nog steeds een goed werkbaar instrument dat wel meer inzet en zorg van alle fracties behoeft.

Ook is het handig om de IJmondcommissie te formaliseren; geef er een officieel tintje aan.

De PvdA is wel van mening dat IJmondiaal betekent: én Heemskerk én Velsen én Beverwijk. (en wat ons betreft mag Uitgeest ook nog steeds aanschuiven)

Met alle partijen in de IJmond moeten we op 1 lijn komen en als dat in de toekomst leidt tot een fusie zijn wij geen tegenstander. Maar vooral moeten we er met zijn allen aan toe zijn!

De PvdA-fracties en besturen gaan binnenkort, in november, weer in overleg over de IJmondiale samenwerking en hoe wij gezamenlijk de toekomst zien.

Maar, zeker voor de PvdA geldt, met zijn 3-en!

Enkele punten die wij onder de aandacht willen houden:

  • Gezamenlijk bespreken wat de status van de IJmond cie is en daarmee de positie van de IJmond cie versterken.
  • Ook zijn wij voor een lange termijnplanning wat betreft de agenda van de IJmond cie. We kunnen ons als raadsleden dan beter voorbereiden.
  • Tevens pleiten we voor uniforme procedures.

De onzichtbaarheid van de IJmond cie zouden we op kunnen heffen door onderwerpen die alle burgers direct aangaan op de agenda te plaatsen. Bijv. regionale voorzieningen.

Deze zijn mede bepalend voor het zichtbaar zijn van de samenwerking binnen de IJmond gemeenten. De pers zal er dan ook graag op inspelen. We bereiken dan op eenzelfde manier als bij het Sociaal Domein, als vanzelf, samenwerking onderling: afstemming tussen ambtenaren, behandeling in drie colleges, daarna in IJmond cie. Maar juist ook bekendheid naar burgers toe. En daarmee grote betrokkenheid van inwoners.

Regelmatige voortgang organiseren op het samenwerkingsprogramma als totaal, is in onze ogen een goed plan, zowel richting de IJmondcommissie als richting de afzonderlijke raden. Wel eenduidig!

Communicatie richting burgers: de aanbevelingen nemen we over.

Met de nu niet genoemde aanbevelingen uit het Eindrapport t.a.v. bestuurlijke en ambtelijke zaken kunnen we instemmen.

De fracties van de PvdA Heemskerk, Velsen en Beverwijk.