21 februari 2015

Vragen van de PvdA fractie over de eigen bijdrage voor jeugdhulp

Namens de fractie van de PvdA heeft het fractie lid Marianne Poen aan de wethouder met deze portefeuille vragen gesteld met betrekking tot de eigen bijdrage voor de jeugdhulp in de gemeente Velsen. Hieronder de toelichting bij de vragen en de vragen. Zodra de wethouder deze heeft beantwoord zullen deze op de website gepubliceerd worden.


Toelichting bij de vragen:

De gemeente Velsen int zoals u weet sinds 1 januari de eigen bijdrage voor de jeugdzorg vallend onder de jeugdwet, net als alle andere gemeenten in Nederland. Daaronder valt ook jeugd-GGZ, waarvoor voorheen geen eigen bijdrage verschuldigd was. Voor bestaande jeugd-GGZ-clienten bestaat een overgangsregeling. Zij betalen (nog) geen eigen bijdrage. Ook bijstandsgerechtigden en adoptie-ouders betalen geen eigen bijdrage.

Over het innen van de eigen bijdrage bestaan twijfels. In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld en staatssecretaris van Rijn voert naar aanleiding daarvan een onderzoek uit naar de eigen bijdrage. De twijfels hebben betrekking op de kosteneffectiviteit, de uitvoerbaarheid en (in het bijzonder t.a.v. de jeugd-GGZ) de wenselijkheid. De regeling zou een “bureaucratisch administratief gedrocht” zijn en de toegankelijkheid en effectiviteit van de jeugdhulp hinderen. Bovendien zijn er twijfels over het uitwisselen van privacygevoelige gegevens voor het innen van de eigen bijdragen tussen zorgaanbieders, CAK en gemeente.

Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie hebben de Tweede Kamer in een brief gevraagd om de eigen bijdrage af te schaffen. Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is van mening dat de eigen bijdrage een onnodige drempel opwerpt en bovendien de gewenste transformatie in de weg kan staan.

De gemeenten Zandvoort, Haarlem en Den Haag hebben al besloten om de eigen bijdrage voor de jeugdzorg voorlopig niet te innen, in afwachting van het onderzoek.

In Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Nijmegen, Den Bosch, Zaanstad en Almelo staat de eigen bijdrage ter discussie. Volgens wethouder Oosterhoff van de gemeente Haarlem zijn de kosten van het innen van de bijdrage hoger dan de opbrengst.

De fractie van de Partij van de Arbeid heeft naar aanleiding van bovenstaande de volgende vragen aan het college:

Vraag 1

Wat vindt u ervan dat de eerste signalen erop wijzen dat de ouderbijdrage een drempel op kan werpen om hulp te vragen voor de (meestal al kwetsbare) gezinnen?

Vraag 2

Bent u het met de VNG eens dat de eigen bijdrage onwenselijk is? Deelt u de vrees dat de eigen bijdrage jeugdhulp en jeugd GGZ kan leiden tot zorgmijding en bent u het met ons eens dat dat onwenselijk zou zijn?

Vraag 3

Voor hoeveel jeugdzorgcliënten (GGZ en jeugdhulp) wordt nu door de gemeente Velsen de eigen bijdrage geïnd? Is het u bekend of er in Velsen gezinnen zijn voor wie dit problemen oplevert? En zo ja, weet u om hoeveel gezinnen dit gaat?

Vraag 4

Welk bedrag verwacht u in 2015, 2016 en 2017 te innen op basis van de jeugdwet? En kunt u zicht geven op de verhouding tussen de bedragen die geïnd worden en de administratieve lasten? Oftewel: wat levert de ouderbijdrage op en wat kost het innen ervan?

Vraag 5

Deelt u de analyse van uw collega Snoek uit Haarlem dat de kosten van het innen van de bijdrage hoger zijn dan de opbrengst voor Velsen?

Vraag 6

Overweegt u (in ieder geval voorlopig) om in navolging van onder andere de gemeente Den Haag het innen van de eigen bijdrage voor jeugdhulp te staken? In ieder geval tot het onderzoek van staatssecretaris van Rijn is afgerond?

Vraag 7

Op welke wijze communiceert u met de raad over de uitkomsten van het onderzoek van de staatssecretaris en de toekomst van de eigen bijdrage?


 

Meer informatie over de eigen bijdrage jeugdhulp is te vinden op de site van het CAK.