Terugblik raadsvergadering over Stadsschouwburg

25 januari 2018

Stemverklaring van onze woordvoerder Karel Ockeloen, uitgesproken tijdens de Raadsvergadering van 25 januari 2018.

“Voorzitter, Vanavond is de apotheose van het drama “Stadsschouwburg”. Een drama met verschillende verhaallijnen, met diverse acteurs, met veel hoofd- en bijzaken. Én met politieke consequenties.

Een korte samenvatting:

De raad werd zo rond de Kerst onaangenaam verrast door het raadsvoorstel dat vanavond op de agenda staat. Er werd gevraag een groot bedrag beschikbaar te stellen. Maar de bijgevoegde stukken bleken verre van volledig en riepen ook vele vragen op. Vragen die de wethouder, noch in de langdurige informatiebijeenkomst, noch in de sessievergadering dusdanig heeft kunnen beantwoorden dat de raad vertrouwen in zijn aanpak kreeg.

Uiteindelijk heeft de wethouder zelf ingezien dat hij in gebreke is gebleven bij het vervullen van zijn primaire taak in de richting van de raad: de raad tijdig, juist én volledig informeren. Dat inzicht heeft hem doen besluiten een mogelijke motie van wantrouwen niet af te wachten, en zijn functie neer te leggen.

Maar, voorzitter, het opstappen van de wethouder betekent, zeker in dit dossier, niet automatisch dat er dan een acceptabel voorstel licht. Van belang is vooral dat de raad er vertrouwen in krijgt dat de door het college voorgesteld aanpak kan leiden tot een toekomstbestendige schouwburg. Het vertrek van de vorige portefeuillehouder heeft in dit dossier wèl de ruimte gecreëerd om een beter zicht te krijgen op de oorzaken achter het ontstane tekort en op de wijze waarop het nieuwe bestuur van de schouwburg, als het ware onder curatele van de gemeente, orde op zaken wil gaan stellen. De PvdA-fractie kon daardoor beter toekomen aan de vraag of wij waarde toekennen aan het behoud van de Stadsschouwburg in Velsen en of wij die waarde dusdanig van belang vinden, dat we bereid zijn om daarvoor een bedrag van 1,5 miljoen euro uit onze algemene reserve, uit onze spaarpot, beschikbaar te stellen.

Bij het zoeken naar een antwoord op die vraag te komen hebben wij meegewogen de inspraak-reactie van Koel, onze lokale culturele onderneming, die een lans heeft gebroken voor een toegankelijk stadspodium voor alle Velsenaren. En we hebben meegewogen dat de stadsschouwburg Velsen ruimte biedt (die wil blijven bieden en de mogelijkheden daartoe zelfs wil vergroten), dus ruimte biedt aan de grote verscheidenheid aan lokale toneel-, musical-, zang-, ballet- en muziekverenigingen; verenigingen waar onze inwoners hun vrije-tijdsbesteding, hun ontspanning vinden.

En we hebben meegewogen de ambities die de stichting Stadsschouwburg in het Jaarplan 2018 heeft opgenomen om te komen tot een toekomstbestendige organisatie.

Allemaal overwegingen waar wij een goed gevoel aan overgehouden hebben.

Maar, voorzitter, daar tegenover staat dat we meer zekerheid over, en grip op de toekomstige aanpak van het beleid van de SSV willen; meer dan we tot nu toe als gemeenteraad hebben gehad; en concreter dan het vertrouwen op de al dan niet blauwe ogen van de nieuwe directeur!

Wij zien mogelijkheden om dat te verwezenlijken.

Allereerst wil de PvdA-fractie in dit kader zijn waardering uitspreken voor het feit dat de vervangende portefeuillehouders in de sessie van 15 januari 2018 hebben aangekondigd dat er nog een nader onderzoek komt naar de rol van de gemeente in de aanloop naar dit tekort én naar de mogelijkheden om vergelijkbare situaties in de toekomst te voorkomen. Mijn fractie wil op de hoogte gehouden worden van de uitkomsten van dit onderzoek en is -uiteraard- geïnteresseerd in de vraag of dat zal moeten leiden tot een wijziging van de tot nu toe gevolgde werkwijze!

Daarnaast zijn wij van mening -zoals ook in de sessie van 15 januari is besproken- dat er voor het daadwerkelijk beschikbaar stellen van het te reserveren bedrag van € 500.000, nadere voorwaarden moeten worden vastgesteld. Om die reden heeft de PvdA van harte ingestemd met het door VL opgestelde amendement om daar handen-en-voeten aan te geven.

Tot slot, voorzitter, biedt ook de motie die de PvdA samen met enkele andere partijen heeft ingediend en waar ik straks een toelichting op zal geven, nog extra mogelijkheden om sturend te kunnen optreden.

Voorzitter,

Het zal na mijn betoog duidelijk zijn dat de PvdA-fractie alles afwegend instemt met het ingediende amendement en dat wij het daarmee gewijzigde raadsvoorstel eveneens steunen.”