Werken

Hieronder staan enkele stellingen van de stemwijzer van Velsen (MijnStem), tbv de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Deze stellingen hebben betrekking op het thema Werken.

Hieronder staan enkele stellingen van de stemwijzer van Velsen (MijnStem), tbv de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Deze stellingen hebben betrekking op het thema Werken. Het percentage geeft aan in hoeverre de PvdA Velsen eens is met de stelling.

Klik hier om MijnStem in te vullen: https://velsen.mijnstem.nl/survey/105a6b0ccbdb8a0/start

Economie & werkgelegenheid

Experimenteren met een basisinkomen – 91%
De PvdA vindt dat mensen recht hebben op bestaanszekerheid. Het basisinkomen kan daaraan bijdragen. Daarom staan wij positief tegenover experimenten daarmee.

 

Verkeer & bereikbaarheid

Investeren in een verbinding over water met Amsterdam – 75%
De PvdA ziet vervoer over water als een belangrijke toevoeging aan het algehele vervoerspalet!
De gemeente kan een rol hebben bij het meedenken over en het faciliteren van een duurzame uitvoering van deze vervoersmogelijkheid.

 Maak een keuze:
Geld besteden aan:

a) autowegen            16%
b) fietspaden             84%
De PvdA wil het fietsgebruik stimuleren, ook voor woon-werkverkeer. Dat vraagt een goed netwerk van fietspaden De PvdA kan instemmen met het besteden van geld aan autowegen als dat tot doel heeft de doorstroming in Velsen te bevorderen.

 

Milieu

Subsidie verlenen voor het verduurzamen van woningen – 100%
De overheid heeft een stimulerende en voorwaardenscheppende taak bij het bereiken van de klimaatdoelstellingen. Een subsidie of een lening voor het verduurzamen van woningen kan zeker voor mensen met een smalle beurs een stimulans zijn.

Maak een keuze.
Afvalstoffenheffing op basis van:

a) vast bedrag per huishouden  – 75%

b) hoeveelheid afval – 25%
Vanuit solidariteit kiest de PvdA voor een vast bedrag per huishouden. Wel moet de gemeente bewustwording over het minimaliseren van afval creëren. Heffing per hoeveelheid afval vraagt veel ( soms dure) voorwaarden zoals voorkomen van illegale dumping.

Geld uittrekken om als gemeente energieneutraal te zijn in 2025 – 100%
De gemeente dient een voorbeeldfunctie te vervullen bij het realiseren van de klimaatdoelstellingen.

Geen windmolens toestaan op land – 35%
De PvdA is er een voorstander van om duurzame energiebronnen te benutten. Uiteraard moeten bij de toepassing/plaatsing van windmolens voorwaarden worden gesteld aan de effecten daarvan op de woonomgeving.