Leven

Hieronder staan enkele stellingen van de stemwijzer van Velsen (MijnStem), tbv de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Deze stellingen hebben betrekking op het thema Leven.

Hieronder staan enkele stellingen van de stemwijzer van Velsen (MijnStem), tbv de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Deze stellingen hebben betrekking op het thema Leven. Het percentage geeft aan in hoeverre de PvdA Velsen eens is met de stelling.

Klik hier om MijnStem in te vullen: https://velsen.mijnstem.nl/survey/105a6b0ccbdb8a0/start

 

 

Veiligheid

Experimenteren met het telen van wiet onder toezicht van de gemeente – 100%
Het telen van wiet onder toezicht van de gemeente zorgt er voor dat de wietteelt uit de criminaliteit blijft en voorkomt onveilige situaties in de woonwijken. Ook kan daarmee toezicht gehouden worden op de kwaliteit van de wiet.

Cameratoezicht invoeren – 78%
Cameratoezicht kan een preventieve werking hebben bij vandalisme in de openbare ruimte. Maar het kan ook gezien worden als inbreuk op de privacy; daarom moet geborgd worden dat beelden niet voor andere doeleinden gebruikt worden!

Openbare ruimte

Wijkbewoners samen zelf laten beslissen over inrichting van hun woonomgeving – 96%
Wij bieden ruimte en daarmee zeggenschap aan mensen die zo op een eigen wijze een bijdrage kunnen leveren aan een sociale en duurzame samenleving. De gemeente waakt over het algemeen belang.

Meer geld uittrekken voor de aanleg van groen in de wijk – 50%
De PvdA is van mening dat op dit moment al veel aandacht en geld gaat naar het groen in de wijk. Die (financiële) aandacht moet zeker niet verslappen, maar hoeft ook niet veel groter te worden.

 

Sociaal domein

Mensen met een uitkering verplichten tot een tegenprestatie – 73%
Een tegenprestatie dient alleen om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van mensen zodat toetreding tot het arbeidsproces beter mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast kan een tegenprestatie voorkomen dat mensen in een isolement raken.

Lokale lasten mogen stijgen om de zorg in stand te houden – 75%
De gemeente is verantwoordelijk voor lokale zorg. Onverminderd het streven om dit via het Rijk te financieren, mogen inwoners die zorg nodig hebben niet de dupe worden. Vanuit solidariteit is het verantwoord om lokale lasten daarvoor zonodig te verhogen.

 

Jeugd en onderwijs

In de openbare ruimte meer ontmoetingsplekken voor jongeren mogelijk maken – 75%
Wij zijn voor ontmoetingsplekken in de vorm van jaarlijkse evenementen voor en door jongeren in de openbare ruimte. Niet voor statische plekken die niet tegemoet komen aan de wensen  van jongeren.

 

Bestuur en dienstverlening

Fuseren met de gemeenten Heemskerk en Beverwijk – 66%
Fusie biedt veel kansen. Nadeel kan zijn dat het gemeentebestuur op grotere afstand van de inwoners komt te staan. De PvdA steunt de lijn om via de weg van voortschrijdende samenwerking te bekijken of dat kan uitmonden in een fusie.(321)

Referenda houden bij belangrijke besluiten – 10%
Ervaring leert dat referenda door beperkte opkomst en ja/nee keuze te weinig mogelijkheden bieden om op een goede manier vorm te geven aan burgerparticipatie. De PvdA wil andere mogelijkheden benutten om inwoners te betrekken bij belangrijke besluiten.(276)

1% van de totale begroting (circa 1,7 miljoen) inzetten voor initiatieven vanuit de samenleving – 99%
Vanuit sociaal-democratische waarden vinden wij het belangrijk dat onze inwoners niet alleen mogen meedenken, meespreken en meebeslissen, maar dat er ook financiën beschikbaar zijn om initiatieven te realiseren.