17 maart 2014

Verkiezingsspecial Jutter/Hofgeest

Afgelopen week heeft u in de Hofgeest/Jutter een verkiezingsspecial kunnen vinden, waarin alle partijen hun belangrijkste punten uiteen konden zetten. Zo heeft ook PvdA Velsen meegedaan aan deze verkiezings special. Hieronder vindt u de tekst van onze pagina in deze special. Daarnaast was er ook een bericht van ons op een aparte advertentiepagina.

 

Kies voor een partij met bewezen meerwaarde voor Velsen

Wij werken aan werk en zorgen voor zorg

De gemeenteraadsverkiezingen gaan meer dan ooit over keuzes maken. Zorgtaken komen per 1 januari bij de gemeente. Hoe gaat dat en hoe wilt u dat? Wij, de PvdA Velsen, staan voor: Jeugdzorg zonder wachtlijsten. Goed geregelde langdurige zorg in de buurt voor uw familie en dierbaren. Aangepast werk voor mensen met een beperking. Dat zijn onderwerpen die vragen om een sterke en sociale PvdA Velsen. Want de sociale agenda is bij ons in vertrouwde handen.

Maar het gaat om meer: het is zaak dat er gebouwd wordt en dat we de gaten van IJmuiden vullen. Velsen is geen eiland. Goede bereikbaarheid is cruciaal. Frequent en betrouwbaar openbaar vervoer en veilig en comfortabel fietsen zijn goed voor ons milieu en gezondheid. Onderwijs en een goed ondernemersklimaat zorgen voor werkgelegenheid.

De basis van dit alles vormt zoals altijd een degelijk financieel beleid. De gemeentelijke begroting was de afgelopen acht jaar bij de PvdA in goede handen. Velsen heeft, net zoals in de afgelopen vier jaar, behoefte aan een stabiel bestuur. PvdA Velsen neemt die verantwoordelijkheid zoals u van ons gewend bent. Het grootste deel van de burgers waardeert dat en geeft de gemeente een dikke voldoende.

We hebben veel concrete resultaten behaald de afgelopen vier jaar:…..

 • De wateroverlast op de Planetenweg is opgelost
 • Het Stadspark is ingericht en Moerbergzijde bebouwd
 • In Oud-IJmuiden wordt weer gebouwd
 • Braakliggende grond is tijdelijk ingericht
 • Starterleningen zijn ingevoerd
 • De gladheidbestrijding is verbeterd, vooral voor fietsers
 • IJmuiderstraatweg wordt aangepakt
 • De veiligheid kruising Raafstraat-Orionweg is sterk verbeterd
 • Fietsstraat Santpoortse Dreef aangelegd
 • De verkeerssituatie Hoofdstraat wordt verbeterd door de komst van de HOV
 • Het Kermisveldje wordt in ere hersteld en gefinancierd door de HOV
 • Fietsers kunnen veilig de Wenckebachstraat oversteken
 • Parkeerproblemen zijn aangepakt op de Wijkerstraatweg met de blauwe zone proef en door het toevoegen van extra parkeerplaatsen
 • Meer aandacht voor armoedebestrijding bij kinderen
 • Flinke voortgang van de nieuwbouw voor de Bosbeekschool in Santpoort-Noord
 • In Velsen Noord komt een Brede School
 • Website Geldkompas is in 2010 in de lucht gegaan
 • Een deel van de voormalige “ID-banen” is behouden
 • Degelijk financieel beleid
 • De rioolbelasting is verlaagd
 • De overige lasten zijn alleen trendmatig verhoogd

……Maar er is nog veel te doen:

Velsen Woont!

Geen lege “gaten” meer in IJmuiden. Door betrouwbaar en frequent Openbaar Vervoer en veilige fietsmogelijkheden blijft Velsen goed bereikbaar. De parkeerdruk pakken we aan met blauwe zones. Via duurzaamheidsleningen stimuleren we energiezuinigere woningen. Samen met bedrijfsleven en provincie wordt restwarmte van bedrijven beter benut. Afval scheiden moet lonen. Zo maken we SAMEN wonen in Velsen nog leuker.

Velsen Leeft!

PvdA Velsen staat voor een sociale samenleving met als motto “niet leunen, wel steunen”. Er zijn geen maatschappelijke belemmeringen; de talenten van alle inwoners worden benut. Komt iemand ‘ten val’ dan is een sterk sociaal vangnet dichtbij. Adequaat aanpakken van armoede onder kinderen. Samenwerking stabiliseert het rijke culturele evenzo maken we SAMEN leven in Velsen nog leuker.

Velsen Werkt!

Door als Velsen te investeren in het stadspark van de metropool, recreatieschap Spaarnwoude, en door meer samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers creëren we SAMEN werkgelegenheid, waaronder stageplaatsen en aangepast werk voor mensen met een beperking. Ook initiatieven op het gebied van energiebesparing dragen daaraan bij. Zo maken we SAMEN werken in Velsen nog leuker.

En dit zijn onze speerpunten voor de komende jaren

Zorg

 • Zorg in de buurt. Dat is de toekomst. Met professionele zorgverleners voor het wassen, opstaan en de medische hulp. Met een rol voor familie en vrienden in de huishouding. Omdat het prettiger is en goedkoper. Dus een belangrijke rol voor de wijkverpleegkundige en de huisarts en daarnaast steunen we de mantelzorgers. In de aanpak van (jeugd)zorg en welzijn staat preventie centraal.
 • We bevorderen nieuwe zorgprojecten zoals Zeestroom.

Aandacht voor de maakindustrie

 • Een sterke economie kan niet zonder ondernemers. Die faciliteren we waar mogelijk.
 • Samen met onderwijs en bedrijfsleven zorgen we voor het opleiden van gekwalificeerde beroepskrachten en voldoende stageplaatsen.

Sociaal vangnet

 • Werk maken van werk, vooral voor mensen met een arbeidshandicap.
 • Eerder hulp bij schulden en speciale aandacht voor kinderen die leven in armoede.

Jeugd

 • Alle scholen gezond in 2015.
 • We willen de jeugdsportpas voortzetten en uitbreiden met cultuur.

Schone, veilige en aantrekkelijke leefomgeving

 • Wij werken samen met de bewoners aan een schone en veilige leefomgeving. Voor wijkinitiatieven wordt geld vrijgemaakt.
 • Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met sport en spel voor alle leeftijden.
 • In overleg met de woningbouwcorporaties wordt onderzocht hoe we “de gaten van Velsen” kunnen bebouwen.
 • Om het winkelen aantrekkelijker te maken geven we prioriteit aan de uitvoering van het kwaliteitsplan IJmuiden Centrum.
 • Aanpak van grondwateroverlast en van de verouderde woningvoorraad in Velsen-Noord.
 • We stimuleren energiezuinigere woningen door geld uit te trekken voor duurzaamheidsleningen.
 • Wij willen het groen tussen de kernen behouden.
 • Verkeersveiligheid
 • We werken aan een betere doorstroming van het verkeer met extra aandacht voor het openbaar vervoer en de fiets.
 • We gaan voor De Nieuwe Lange Nieuwstraat met veel aandacht voor veilig fietsen.
 • We willen de rotonde Hagelingerweg verbeteren en veiliger maken voor fietsers, 100% gefinancierd door de HOV.
 • Wij hebben blijvende aandacht voor de aanpak van verkeersonveilige fietsroutes vooral van en naar school, maar ook voor fietsveilig oversteken in Velserbroek.