Door Ahmet Karateke op 12 december 2014

Verbinding A8-A9

De voorbereiding van de aanleg van de door de provincie en regio gewenste verbinding kent al een lange historie. Na een voorbereidend debat in eind november over de financiële bijdrage van de gemeente Velsen aan de verbinding A8-A9. Hebben we gisteravond ons standpunt in de raadsvergadering van 11 december 2014 naar voren gebracht.

Begin dit jaar is het college van B&W al een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de provincie en andere gemeenten waarin een inspanningsverplichting is opgenomen om financieel bij te dragen aan de aanleg van deze weg. Gemeente Velsen zou 2,1 miljoen moeten bijdragen, en het bedrag is naar rato. Deze weg zal voordelen voor de regio opleveren, wij zijn er dan ook niet op tegen maar hebben wel moeite met een financiële bijdrage aan deze weg.

  • Uitvoering en realisatie is wens van veel gemeenten en de provincie;
  • Bereikbaarheid doorstroming wordt verbeterd in MRA en IJmond;
  • Kosten waren geraamd op 111 miljoen, waarvan wij als gemeente Velsen 2,1mln bij zullen dragen. In de nieuwe ramingen komen we uit op +- 150 mln kosten, wat zou kunnen beteken dat we als gemeente meer moeten bijdragen.

Historie verbinding A8-A9

De provincie Noord-Holland schrijft op haar website het volgende over de historie: “De provincie vindt de verbinding tussen de A8 en A9 de ‘missing link’ in het rijkswegennet van de Metropoolregio Amsterdam. De A8, met een lengte van 10 km, is aangelegd in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Het tracé is niet helemaal aangelegd zoals het is bedacht, alleen het deel tussen de A8 en de Nauernasche Vaart. De weg zou oorspronkelijk worden doorgetrokken naar de A9, maar de bouwactiviteiten werden gestaakt in 1974, onder andere vanwege bezuinigingen bij het Rijk. Aanleg van het ontbrekende deel van de verbinding A8-A9 maakt het wegennet robuuster en zorgt ervoor dat het oorspronkelijk plan voor de A8 alsnog wordt voltooid.

Het Rijk heeft geen prioriteit gegeven aan de aanleg van deze provincie. De regio bestaande uit de provincie Noord-Holland, de stadsregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Heemskerk, Uitgeest en Beverwijk hebben in 2009 een zogenaamd regionaal bod aan de Minister van I&M gedaan. Om de weg uiteindelijk aan te kunnen leggen is naar verwachting 150 miljoen nodig.

a9

Financiële bijdragen gemeenten

Het debat in de raadsessie draaide om de vraag of Gemeente Velsen nu wel of niet 2,1 miljoen moet bijdragen aan deze verbinding.

Een directe verbinding tussen de A8 en A9 maakt deel uit van de besluitvorming. De IJmondgemeenten zijn van mening dat vanwege de noodzaak van goede alternatieven bij congestie en calamiteiten en vanwege een evenwichtige verdeling van de verkeersstromen in het hele gebied een goede nieuwe verbinding tussen de A8 en A9 nodig is.

Het feit dat Velsen minder rechtstreeks profijt heeft van de verbinding A8-A9 is meegenomen in de bepaling van de hoogte van het door ons te betalen bedrag: Gemeente Velsen wordt namelijk aangeslagen voor hetzelfde bedrag als de (kleinere) buurgemeenten Beverwijk en Heemskerk.

Om de bijdrage te maximaliseren hebben we een gezamenlijke Amendement Financiële bijdrage verbinding #A8#A9 ingediend en deze is aangenomen!

Bijlage: https://twitter.com/AhmetKaratekiD/status/543358841581490177/photo/1

Bijlage: https://twitter.com/AhmetKaratekiD/status/543140310717857794

Bron: http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Verbinding-A8A9.htm

De Notitie Reikwijdte & Detailniveau

De Notitie Reikwijdte & Detailniveau (NRD) markeert het begin van de studie naar de milieueffecten van de Verbinding A8-A9. Het beschrijft de leefbaarheids-en bereikbaarheidsproblemen in de regio en de alternatieven voor een verbeterde oost-westverbinding. Daarnaast wordt beschreven op welke milieueffecten de overgebleven alternatieven worden getoetst. De uitkomsten van het onderzoek worden beschreven in de Milieueffectrapportage (MER). Deze MER vormt, samen met een kosten-batenanalyse de basis voor de keuze voor het definitieve voorkeursalternatief.

Bijlage: http://www.noord-holland.nl/web/file?uuid=c0abc8b7-5d2f-4beb-8374-53aed4123e61&owner=f22bc2f4-2ebd-4086-8aa8-7e9c95211aca&contentid=23560

Ahmet Karateke

Ahmet Karateke

Wie ben je? “Mijn naam is Ahmet Karateke. Ik ben 38 jaar oud, getrouwd en woon samen met mijn vrouw en twee dochters. Al ruim 16 jaar werk ik met veel plezier in de ICT. Al sinds mijn studententijd voel ik mij maatschappelijk betrokken. Ik was als vrijwilliger actief in buurthuizen en bij het Educatief

Meer over Ahmet Karateke