Door op 7 juni 2017

Standpunt PvdA-fractie over aanpassing Verkeersstructuur in het centrum van IJmuiden

Inleiding

De discussie over de aanpak van de verkeersstructuur in IJmuiden heeft inmiddels z’n koperen jubileum beleefd. Al in 2003/2004 heeft de Raad uitgesproken dat de verkeersdruk op de Lange Nieuwstraat aangepakt moet worden. Daar zijn diverse oplossingen voor aangedragen, die net zo vaak geheel of gedeeltelijk werden afgevoerd.

Op 1 juni 2017 deed de gemeenteraad een nieuwe poging om de verkeerdruk in het centrum te reguleren. Onderdeel daarvan is het verwijderen van de ‘knip’ ter hoogte van het Oosterduinplein en het aanpassen van de wegstructuur op enkele plaatsen.

Waar het om gaat is dat de verkeersafwikkeling in de Lange Nieuwstraat, als hoofdverkeersader van IJmuiden, door het nog steeds toenemende autogebruik steeds moeizamer wordt. De straat is in feite bedoeld voor zo’n 10.000 auto’s per dag, maar uit recente tellingen blijkt dat het er inmiddels zo’n 15.000 zijn. Dat verhindert een goede doorstroming en levert voor de aanwonenden ook in toenemende mate milieu-hinder op.

Het plan is nu om via een centrumring automobilisten te bewegen niet via de Lange Nieuwstraat te rijden. De verwachting is, dat het aantal auto’s per dag daarmee tot 10 à 12.000 wordt teruggebracht. Dat idee is via een inspraakprocedure aan alle betrokkenen voorgelegd. De PvdA-fractie heeft bij de beoordeling van dit voorstel nauwgezet de inbreng van alle betrokkenen bestudeerd en de aangevoerde argumenten meegewogen.

Van Poptaplantsoen

Een belangrijk onderdeel van het plan, een onderdeel waarover de raadsleden uitbundig hebben gediscussieerd, betreft de aanpassing van de wegstructuur op het Van Poptaplantsoen. De PvdA heeft met instemming geconstateerd dat inspraak en de aan de hand daarvan gevoerde gesprekken hebben opgeleverd, dat de 30 km-zone daar zal blijven gelden! Daarnaast is voor ons een belangrijk gegeven dat bij de herinrichting van het Van Poptaplantsoen in elk geval een asfaltsoort zal worden toegepast, dat een stiller wegdek oplevert.

Daarnaast is een belangrijk verschil met in het verleden aangedragen varianten, dat nu niet geopteerd wordt voor een inprikker vanaf de Kanaaldijk, maar dat de bedoeling is om het verkeer naar en van de IJmuiderstraatweg te leiden over een daarvoor speciaal aangepaste, stille en veilig ingerichte verbinding. Bovendien zal de aanpassing van het Van Poptaplantsoen in nauw overleg met de bewoners worden uitgevoerd.

Amendement

In de raadsvergadering werd door enkele partijen voorgesteld om het Van Poptaplantsoen te schrappen als onderdeel van de nieuwe Centrumring. De PvdA-fractie voelde niet voor die optie. Gedeeltelijke uitvoering van de voorgestelde maatregelen, zal er naar onze mening toe leiden dat automobilisten zelf een alternatieve route gaan zoeken, niet alleen via het dan nog niet aangepaste Van Poptaplantsoen, maar ook via de aanpalende wegen. Daarbij zullen meer auto’s dan bedoeld gebruik blijven maken van de Lange Nieuwstraat. Dat levert een onnodig gevaarlijke en belastende situatie op, met sluipverkeer op ongewenste plaatsen. Die mening werd gedeeld door de meerderheid van de raad, waarmee dat wijzigingsvoorstel van tafel verdween.

Conclusie

De gemeenteraad is al jaren op zoek naar een mogelijkheid om de autostroom op de Lange Nieuwstraat terug te dringen naar een voor die straat aanvaardbaar niveau. Het voorgestelde plan zal een verkeerstoename over het Van Poptaplantsoen tot gevolg hebben. Aangezien de 30 km-zone daar zal blijven bestaan en er bij de herinrichting van de straten gebruik gemaakt zal worden van “stiller” asfalt waardoor niet of nauwelijks sprake zal zijn van een toenemende geluidsbelasting, heeft de PvdA-fractie ingestemd met voorstel om de verkeersstructuur in IJmuiden aan te passen.

Wij gaan er daarbij dan wel vanuit dat de ontwerp-inrichting voor het aangepaste Van Poptaplantsoen in overleg met de bewoners zal worden opgesteld. Daarnaast vinden wij het van belang dat in samenwerking met de vereniging IJmuiderstraatweg zal worden bekeken of en waar verbetering aan de verkeersveiligheid op de IJmuiderstraatweg mogelijk is. Na boeiende discussie in de gemeenteraad bleek dat een meerderheid van de raad voor de aanpassing van de verkeersstructuur van IJmuiden stemde.