Door Ahmet Karateke op 26 februari 2016

PvdA steunt Burgerinitiatief Glasvezel in Gemeente Velsen

Ahmet PvdAWanneer kan ik een burgerinitiatief indienen?

Een burgerinitiatief is een voorstel dat u als burger kunt indienen om een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te krijgen. Heeft u plannen of ideeën waarvan u vindt dat de gemeente Velsen er wat mee zou moeten? Dan kunt u via het zogenaamd burgerinitiatief dit soort onderwerpen, plannen of voorstellen op de agenda van de gemeenteraad plaatsen.

Meer info: https://raad.velsen.nl/contact-met-de-raad/burgerinitiatief

Burgerinitiatief Glasvezel in de gemeente Velsen:

In het Raadsplein van 14 januari jl. is het burgerinitiatief glasvezelnetwerk aan de orde gekomen waarin o.a. gekeken werd of er draagvlak zou zijn voor een glasvezelnetwerk in de gemeente Velsen.

Toelichting op het burgerinitiatief:

Een gemeente breed glasvezelnetwerk naar alle huishoudens zoals vastgelegd in de nota visie op Velsen 2025 kan een bijdrage leveren aan de welvaart en welzijn van de bevolking van Velsen.

Te denken valt hierbij aan:

  • Maatschappelijk innovatie met nieuwe digitale diensten op gebied van zorg, onderwijs, welzijn, veiligheid, cultuur en sport.
  • Behoud van creatieve bedrijven, ondernemers en mkbérs in de regio, waarmee er een impuls gegeven kan worden aan de economische ontwikkeling.
  • Het bijdragen aan vermindering van het woon-werk verkeer;
  • Het bijdragen aan de verbeterde mogelijkheden tot het nieuwe werken;
  • Gemeenten als Amersfoort en Heiloo laten zien dat dergelijke netwerken zonder tariefsverhoging tot stand kunnen komen als 30-40% van de bewoners geïnteresseerd is;
  • Een volledig open glasvezelnetwerk waardoor meerdere internetserviceproviders actief kunnen worden zodat de bewoners van Velsen keuzevrijheid behouden;
  • Een volledig open glasvezelnetwerk een belangrijke randvoorwaarde is voor lokale digitale diensten van instellingen, verenigingen, bedrijven en bewoners zelf;

Het doel is natuurlijk de digitale bereikbaarheid via internet te verbeteren, dit kan alleen met inzicht en overzicht in de geleverde internetsnelheden in de gemeente Velsen. Na de raadsplein sessie is de nut en noodzaak door de wethouder in positieve zin wel helder geworden.

Hieruit zijn er een drietal toezeggingen naar voren gekomen, die in de openbare raadsvergadering van 25 februari 2016 zijn vastgesteld.

  1. Het college doet jaarlijks een meting van de door de providers geleverde internetsnelheden in de gemeente Velsen;
  2. Het college evalueert de gemeentelijke dienstverlening bij recentelijk aangevraagde en verleende vergunningen voor de aanleg van glasvezelkabels;
  3. Het college rapporteer uiterlijk in november 2016 over de uitkomsten en eventuele aanpassingen via een raadsvoorstel of collegebericht.

Hiermee wil de PvdA fractie benadrukken dat zij heel erg blij is met het feit dat er een burgerinitiatief is ontstaan en dat het initiatief heeft geleid tot concrete stappen. De PvdA fractie is dan ook erg tevreden over het resultaat.

Tenslotte moet elke vorm van initiatief vanuit de samenleving dat als doel heeft de samenleving te verbeteren toegejuicht worden, waarbij we burgerinitiatieven ondersteunen en omarmen.

Ahmet Karateke

Ahmet Karateke

Wie ben je? “Mijn naam is Ahmet Karateke. Ik ben 38 jaar oud, getrouwd en woon samen met mijn vrouw en twee dochters. Al ruim 16 jaar werk ik met veel plezier in de ICT. Al sinds mijn studententijd voel ik mij maatschappelijk betrokken. Ik was als vrijwilliger actief in buurthuizen en bij het Educatief

Meer over Ahmet Karateke