Door op 22 december 2015

MOTIE “vreemd aan de orde van de dag”

Ingediend door Marianne Poen – PvdA Velsen. (zie ook agenda punt 21 Motie 48 van 2015)

Verstrekken Blijverslening via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) voor het langer zelfstandig kunnen wonen van senioren


Aan de voorzitter van de Raad

Geachte voorzitter,

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 41, lid 6, Reglement van Orde een motie met als onderwerp “Verstrekken Blijverslening” indienen met betrekking tot het raadsvoorstel nummer: Rxxx, behorende bij agendapunt xxx van de raadsvergadering van [datum].

De motie luidt als volgt:

De raad van de gemeente Velsen constateert dat:

-steeds meer ouderen ervoor kiezen om zo lang mogelijk in hun eigen woning te blijven wonen.

-het financieren van verbouwingen voor senioren erg moeilijk blijkt in de praktijk.

-ook gemeenten en provincies het belangrijk vinden dat bewoners hun woning aanpassen en inwoners steeds vaker stimuleren om vroeg na te denken over hun woonsituatie wanneer ze ouder worden.

En verzoekt het college:

Om te onderzoeken of Velsen de blijverslening kan gaan aanbieden aan bewoners die woningaanpassingen willen uitvoeren met als doel zo lang mogelijk in de eigen woning te kunnen blijven wonen.

Toelichting:

Het gaat hier om het levensloop bestendig maken van de woningen.

Voor senioren die hun woning willen aanpassen om langer zelfstandig te blijven wonen biedt deze lening in veel gevallen een oplossing. Gemeenten kunnen zelf bepalen of ze mee willen doen aan de regeling en of ze aanvullende voorwaarden stellen. Het is een bij de SVn verkregen blijverslening en gemeenten krijgen in ruil daarvoor het recht van eerste hypotheek. Het onderpand zit in de woning. Bij verkoop krijgt de gemeente de lening terug en kan die weer gebruiken voor een volgende aanvraag. Een revolving fund.

Voordeel kan zijn dat die bewoners geen beroep op de WMO zullen doen. Ook hoeven zij geen andere passende woning te zoeken.