Door Ahmet Karateke op 29 juni 2016

Motie – Toestemming verlenen mini container ombouwen in voortuinen

MOTIE 17 van 2016 – Toestemming verlenen mini container ombouwen in voortuinen

Aan de voorzitter van de Raad,

Geachte voorzitter,

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 41 Reglement van Orde een motie voor agendapunt 20 over HVC indienen.

Deze motie heeft betrekking op Afsluiten dienstverleningsovereenkomst met HVC

De motie luidt als volgt:

De raad van de gemeente Velsen,

Constaterende dat:

  • Het nieuwe afvalscheidingsbeleid ertoe zal leiden dat er meer minicontainers zullen zijn,
  • Veel inwoners hun minicontainers in de voortuin neerzetten,
  • Veel inwoners de minicontainers graag aan het zicht zouden willen onttrekken door er een ombouw omheen te plaatsen,
  • Dat een containerombouw in de zomer helpt bij stankreductie,
  • Deze ombouwen volgens het vigerende beleid niet zijn toegestaan,
  • Dat de gemeente Houten in haar afwijkingenbeleid ombouwen voor minicontainers toestaat.

En verzoekt het college om:

  • In het afwijkingenbeleid en zo nodig in de bestemmingsplannen een maatregel op te nemen die het bewoners toestaat in voortuinen een ombouw te plaatsen voor minicontainers.

Toelichting:

In voortuinen is het niet toegestaan kleine bouwwerken neer te zetten. Dit is landelijke regelgeving, waar gemeenten van af mogen wijken.

In veel gemeenten in Nederland en ook in Velsen wordt niet actief gecontroleerd op kleine bouwwerken in voortuinen. Bij een melding is de gemeente wel gedwongen te handhaven en moet de ombouw worden verwijderd. Toch willen veel inwoners hun containers wegwerken in een ombouw, die er netter uit ziet dan losse containers en mogelijk zal de behoefte in de toekomst toenemen.

De toename komt doordat de gemeente Velsen betere afvalscheidingresultaten wil bereiken door het verstrekken van extra containers voor plastic afval.

Naar voorbeeld van de gemeente Houten kan Velsen in haar afwijkingenbeleid toestemming verlenen voor het ombouwen van de containers en eisen stellen aan de maximale hoogte en oppervlak.

En gaat over tot de orde van de dag.

Datum: 29 juni 2016

Naam                         Fractie

Ahmet Karateke         PvdA

Leo Kwant                  LGV

Digitaal: Motie 17 van 2016-toestemming verlenen mini container ombouwen in voortuinen

Ahmet Karateke

Ahmet Karateke

Wie ben je? “Mijn naam is Ahmet Karateke. Ik ben 38 jaar oud, getrouwd en woon samen met mijn vrouw en twee dochters. Al ruim 16 jaar werk ik met veel plezier in de ICT. Al sinds mijn studententijd voel ik mij maatschappelijk betrokken. Ik was als vrijwilliger actief in buurthuizen en bij het Educatief

Meer over Ahmet Karateke