Door op 7 juli 2017

Bijdrage PvdA Velsen aan de Perspectiefnota 2017

Meneer de voorzitter,

Voor ons ligt de Perspectiefnota, een nota die ons de plannen van het college voor het komende jaar voorspiegelt. De strategische agenda is daarbij leidend geweest.

Upgrade rauwe loper

Hier zien we een verfraaiing en verbetering van de wegen. Nu in 2017 al de eerste fase van het masterplan en hopelijk in 2018 de tweede fase. Goed voor inwoners, toeristen en de bedrijven bij het strand en de havens. De PvdA is blij met deze ontwikkeling.

Interessant IJmuiden

De leefomgeving in Oud-IJmuiden en Zeewijk heeft aan kwaliteit gewonnen. Daar wordt nu opnieuw op ingezet door een verdere kwalitatieve transformatie van de bestaande woningvoorraad, maar ook een kwantitatieve in andere delen van IJmuiden. Wij juichen dit toe.

De gaten van IJmuiden worden bebouwd: een goede ontwikkeling die nieuwe mogelijkheden biedt om een goede woning te verkrijgen. Wij vertrouwen erop dat hierdoor de instroom van buiten de gemeente zal aantrekken. Daarnaast verwacht de PvdA-fractie dat het college met deze aanpak ook de zo gewenste doorstroming op de woningmarkt weet te stimuleren. Op welke wijze denkt het college de kwaliteiten van het zg onbekende IJmuiden te promoten zodat jonge gezinnen zich hier willen vestigen?

Sociaal Domein

Op het gebied van het Sociaal Domein wordt ingezet op de verbinding van taken die nu nog afzonderlijk, “per wet”, worden aangeboden. Aangekondigde experimenten om efficiënter en slimmer te werken kunnen eraan bijdragen dat kwetsbare inwoners die dat nodig hebben een passende ondersteuning kunnen krijgen. Dit zal meer overleg betekenen, elkaar weten te vinden en niet op het eigen eilandje blijven zitten. Kinderen in armoede krijgen structureel hulp in natura, dit ook ism verenigingen, organisaties en andere partners. De sociale wijkteams hebben een cruciale rol daarin. Ook prima dat de Stichting Welzijn Velsen daarbij een belangrijke rol gaat spelen.

Blij zijn wij ook met het plan dagbesteding en beschut werk te gaan verbinden. Ook met het ontwikkelen van passende hulp en ondersteuning aan jongeren rond 18 jaar; met de pilots om jeugdhulp en zorg vroegtijdig en dicht in de buurt te organiseren. Het aantrekken van een extra streetcornerworker draagt daaraan bij.

Het innovatiefonds bedrijvigheid en duurzaamheid

Hiermee wil de gemeente bevorderen dat bedrijven innovatie eerder vorm kunnen geven, zodat zij hun concurrentiekracht kunnen versterken. Ook Techport wordt zo gestimuleerd.

Een goed duwtje in de rug.

Het Participatiefonds Duurzaamheid Velsen

Dit helpt duurzame projecten te stimuleren en realiseren. De PvdA vindt het een prima eerste stap en acht het ook noodzakelijk dit verder te ontwikkelen. Duurzaamheid is in dit tijdperk voor zowel gemeente als inwoners en bedrijven een belangrijk item.

Samenspel inwoners-partners-overheid

Samenwerken met inwoners en partners om de betrokkenheid van inwoners en bedrijfsleven bij de locale democratie te vergroten is een prima zaak. Dit zal meer werk vergen van ambtenaren, meer de stad in, spreken met bewoners, organiseren van bijeenkomsten: hopelijk gaat dat niet ten koste van het bestaande werk. Hoe denkt het college het op te lossen als dit budget niet toereikend is zoals in deze nota verwoord? Kan dat aangevuld worden uit de Reserve Visie op Velsen?

Investeren in buitensport

Er is groots ingezet op verbeteren van de accommodaties. In onze beleving is er toch ook behoefte aan verbetering van de velden op sportpark ” De Elta” bij “Terrasvogels”.

Daartoe hebben wij een motie mede ingediend.

Het is een goede zaak dat verenigingen hun maatschappelijke functie verbreden. Ze gaan samenwerking aan met partijen uit de zorg, onderwijs, welzijn, werk en inkomen. Dat betekent namelijk dat de toegang voor dit soort partijen makkelijker te vinden zal zijn.  Gaat het college daar op de digitale sociale kaart ook melding van maken? Hoe denkt het college de verbreding bij verenigingen extra te gaan bevorderen? Het is mooi dat er in IJmuiden nieuwe typen van sport bijkomen: een multifunctioneel beachcourt zo vlak bij zee dat ook ‘ s winters en door scholen bespeelbaar kan zijn.

Gewenste beleidsontwikkelingen

Het college presenteert ons ook een aantal gewenste beleidsontwikkelingen waarvoor niet op voorhand financiële middelen beschikbaar zouden zijn. Wij weten nu dat de meicirculaire ons voldoende ruimte biedt om ook die ter hand te nemen. De PvdA-fractie onderschrijft het belang van die ontwikkelingen. Activiteiten als de bewustwording over diversiteit, het creëren van wederzijds begrip, het vergroten van weerbaarheid, spreken ons aan. Dat geldt zeker voor de beveiliging van de ICT omgeving. Helaas erg noodzakelijk bleek de laatste tijd!

Tot slot, meneer de voorzitter, ga ik in deze algemene beleidsbeschouwing nog even in op de aanpassingen rond het ophalen van het huisvuil. Recent is de raad geïnformeerd over de op handen zijnde wijzigingen. Doel daarvan is primair om in Velsen tot een betere afvalscheiding te komen. De PvdA-fractie ondersteunt die doelstelling. Gebleken is echter dat veel inwoners van onze gemeente zich zorgen maken over twee elementen van de nieuwe werkwijze: 1) de locaties van de nieuwe ondergrondse containers voor restafval die de bestaande zwarte bak gaat vervangen en 2) de leegfrequentie van de nieuwe oranje bak: de zwarte bak werd tweewekelijks geleegd, maar de oranje bak die daarvoor in de plaats komt vierwekelijks! De vrees bestaat dat daardoor vooral `s zomers onhygiënische situaties zullen ontstaan. Wij vragen het college om de plannen van HVC hierover nauwgezet te volgen, te waarborgen dat de inwoners worden betrokken bij het bepalen van de locaties voor de nieuwe ondergrondse containers en de raad periodiek te informeren over het verloop van dit proces.

Alles overziend is de PvdA-fractie van mening dat hier een Perspectiefnota ligt waarmee wij van harte kunnen instemmen.