Door op 14 september 2017

Beantwoording Raadsvragen PvdA Velsen over ‘Politiebureau uit straatbeeld’

Afgelopen zomer heeft ons raadslid Karel Ockeloen raadsvragen gesteld over het politiebureau in IJmuiden. Hieronder staan de vragen en de antwoorden van het college.


Onderwerp: Politiebureau uit straatbeeld Toelichting bij de vragen: In de IJmuider Courant van 31 juli 2017 staat het artikel ‘Politiebureau uit straatbeeld’ (zie de bijlage bij deze vragen). In dat artikel wordt geciteerd mevrouw Liesbeth Huyzer, die in de korpsleiding van de politie verantwoordelijk is voor de dienstverlening. Zij zegt onder meer: “We snappen op de werkvloer niet dat de lokale politiek zo makkelijk instemt met het sluiten van de bureaus. We hebben het idee dat burgemeesters zich heel makkelijk hebben laten overhalen met het verhaal dat de collega’s, die voorheen de balie bezetten, nu ingezet gaan worden voor bredere taken in de handhaving en de opsporing. Dat gaat gewoon niet gebeuren.”

Ook in Velsen zijn al politiebureaus gesloten; daarnaast is de verwachting dat het bureau aan het Tiberiusplein zal worden gesloten. Bij het informeren van de raad daarover heeft de toenmalige burgemeester aangegeven daarin geen keuze gehad te hebben: ‘Beverwijk kreeg prioriteit van de landelijke korpsleiding’. Het hiervoor aangehaalde citaat van mevrouw Huyzer roept een ander beeld op. Dat geeft aanleiding tot de volgende vragen:

Vraag 1. Op welke wijze heeft het college resp. de burgemeester invulling gegeven aan het door mevrouw Huyzer geschetste beeld dat over de sluiting van de politiebureaus in Velsen onderhandeld kon worden?

Antwoord vraag 1. Voor de goede orde twee punten die toelichting behoeven voordat de vragen beantwoord worden:

– De citaat uit het artikel “Politiebureau uit straatbeeld” die aan de korpsleiding van de politie, i.c. mw. Huyzer wordt toegeschreven is afkomstig van de anonieme zegsman van de politie;

– De rode stip uit het artikel die een sluiting van het politiebureau in IJmuiden suggereert, is onjuist.

De kern van de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de korpsbeheerder (Minister van Veiligheid en Justitie) en het lokale gezag (de burgemeester) in het nieuwe politiebestel is kortweg dat de minister bepaalt wat de politie kan, het gezag wat de politie doet. De Minister van V&J stelt G E M E E N T E V E L S E N via zijn beheersverantwoordelijkheden de lokale gezagsdragers in staat hun gezag uit te oefenen. Huisvesting is een beheerstaak die binnen de verantwoordelijkheid van de Minister van V&J valt. Voor het lokale gezag is ruimte gemaakt om invloed uit te oefenen op enkele huisvestingscriteria waaronder de dienstverlening (bereikbaarheid en beschikbaarheid, aanrijdtijden, aangiftemogelijkheden etc.) van de politie.

In dit kader heeft de burgemeester van Velsen destijds gebruik gemaakt van de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de voorgenomen huisvestingsplannen vanuit het Ministerie van V&J zoals omschreven in het Strategisch Huisvestingsplan Nationale Politie. Naar aanleiding hiervan hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden met zowel de teamchef van het basisteam IJmond als de politiechef van de eenheid Noord-Holland welke hebben geleid tot maatwerkoplossingen voor de gemeente Velsen die de zichtbaarheid van de politie aanzienlijk hebben vergroot, de samenwerking tussen de ketenpartners heeft bevorderd en waarbij de publieke dienstverlening er op vooruit is gegaan. Zo is het bureau aan het Tiberiusplein in IJmuiden een groot steunpunt geworden waar ook een deel van de regionale Verkeershandhavingsteam in is ondergebracht. De politieposten aan het Vestingplein in de Velserbroek en in de Kanaalstraat in IJmuiden die zouden sluiten, zijn als gevolg van deze gesprekken niet afgestoten. De locatie Kanaalstraat is overigens een werklocatie en geen publieke locatie voor bijvoorbeeld het doen van aangiften. Dit was ook zo voor de komst van de Nationale Politie. De politiepost in Velsen-Noord is wel gesloten. Dit betrof een spreekuurlocatie voor de wijkagent. De wijkagenten hebben geen vast spreekuur meer. Burgers kunnen op verschillende manieren in contact komen met wijkagenten. Telefonisch, via de e-mail of fysiek op straat. De wijkagent van Velsen-Noord maakt nu gebruik van het wijksteunpunt in Velsen Noord.

Vraag 2. Is bij die onderhandelingen ook aan Velsen beloofd dat na die sluiting in Velsen “meer blauw” op straat zou komen en zo ja, is dat dan ook gerealiseerd?

Antwoord vraag 2. Er is in Velsen geen sprake van een sluiting van het politiebureau. Wel is de openstelling van het bureau aan het Tiberiusplein beperkter dan voorheen (van 168 uur naar 81 uur per week) maar daar tegenover staat wel dat de burger nu via meerdere kanalen aangifte kan doen, waaronder via het nieuwe 3D-aangifteloket. Met de beperktere openstelling van het bureau is beoogd om slimmer om te gaan met de formatie. Door het aantal openingsuren te beperken en door de nieuwe kanalen om aangifte te doen is er meer politiecapaciteit beschikbaar op straat.

Vraag 3. In het artikel wordt ook gesteld dat afstoten van bureaus altijd in overleg gaat met de betreffende burgemeester. Geldt dat ook (nog) voor het bureau aan het Tiberiusplein en zo ja, welke eisen tav de dienstverlening wil het college resp de burgemeester dan minimaal gerealiseerd zien?

Antwoord vraag 3. Voor wat betreft het politiebureau aan het Tiberiusplein is door de eenheidsleiding van de politie de toezegging gedaan dat deze locatie minimaal tot 2025 blijft bestaan. Tegen deze tijd zal de noodzaak voor deze huisvestingslocatie wederom met het lokale gezag besproken worden. Met de eenheidsleiding van de politie is ook de afspraak gemaakt dat in de nieuwe situatie het dienstverleningsniveau van de politie wordt gehandhaafd en zo mogelijk wordt verbeterd. Dit geldt voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid, de aanrijdtijden en de aangiftemogelijkheden voor de burger.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen