Door op 12 juli 2016

Algemene beschouwingen 2016

Meneer de Voorzitter,

Voor ons ligt de Perspectiefnota 2016. Er staan voorstellen in met de manier waarop Velsen invulling wil geven aan haar ambities. En, daar wij niet geïsoleerd staan in de regio, wordt uiteraard ingezet op samenwerking. Zeker ook op het gebied van de bestuurlijke samenwerking waarin we de komende jaren zowel vanuit het dagelijks bestuur als vanuit het algemeen bestuur moeten blijven investeren.

Een van die samenwerkingen is die met de Metropoolregio Amsterdam. Wij kunnen een stevige positie in de MRA innemen en daar hoort een financiële bijdrage bij zoals nu gevraagd is. Daarmee kunnen we een serieuze partner zijn en blijven. Wij zien met vertrouwen de opbrengsten van deze samenwerking in de toekomst tegemoet.

Samenwerking binnen de IJmond neemt ook een grote plaats in. Bv om de IJmond goed bereikbaar te houden. Via het instellen van een mobiliteitsfonds kan hier verder invulling aan worden gegeven. De PvdA kan hier van harte mee instemmen.

Het is positief dat we met marktpartijen gaan samenwerken om aan de bouw van meer woningen te voldoen. Wij staan achter het plan om sneller projecten op te pakken en de doorlooptijd te bekorten zodat meer bouwinitiatieven vanuit de markt opgepakt kunnen worden. Bovendien pleiten wij voor meer betaalbare huurwoningen, met prioriteit voor sociale huurwoningen. (Zie het amendement dat wij mede indienen). Ook pleiten wij voor meer huurwoningen ten behoeve van de middencategorie inkomens, juist om de doorstroming vanuit de sociale huurwoningen te bevorderen. ( jammer als die startersleningen…)

Heel sterk is samenwerking in de IJmond ingezet op het gebied van het sociaal domein. Er zijn goede stappen gemaakt en dat blijkt onder meer uit het minieme aantal klachten. Wij zijn blij dat er een eerste stap tot ontschotting van de budgetten voor WMO en Jeugdhulp wordt ingezet. Daarmee kunnen de 18-25-jarigen die nu tussen wal en schip dreigden te geraken beter maatwerk verwachten. Verdere ontschotting binnen de budgetten in het sociaal domein geeft de inwoners van Velsen straks meer mogelijkheden en dus kansen. Want wij zien ook, en dat baart ons zorgen, dat er een groeiende ongelijkheid ontstaat in de samenleving. Een kloof tussen oud en jong, tussen arm en rijk, gezond en ongezond. Het is daarom goed om te zien dat er op het gebied van gezondheid concreet invulling wordt gegeven aan overheidsparticipatie door met de inwoners knelpunten te benoemen en op te pakken. (via het project GIDS).

Wij zijn blij met de positieve opstelling van het college tav de statushouders. Wij begrijpen de ontstane onrust, wij begrijpen dat door veranderingen als gevolg van globalisering en immigratie de inwoners bang waren gemaakt en we zien dat, zie afgelopen week de opstelling van de Britten en Brexit, de EU de schuld kreeg van veel van hun problemen: zoals het tekort aan sociale of betaalbare huurwoningen, en het tekort aan arbeidsplekken. Wij willen, samen met het college, zoeken naar oplossingen die huidige bewoners en statushouders een goed perspectief bieden. Vanuit het Rijk worden extra middelen beschikbaar gesteld voor oa integratie en participatie en wij zijn heel benieuwd naar de invulling van dit akkoord door Velsen en het effect ervan op het meerjarenperspectief.

Ik kom tot een afronding. De PvdA-fractie kan zich vinden in deze perspectiefnota. Er is veel te doen en er zijn ook nog de nodige onzekerheden. Maar door samen te werken, raad en college, kunnen we veel bereiken.