Door op 25 juni 2015

Algemene beschouwing PvdA bij de Perspectiefnota 2015.

MdV,

Met genoegen constateren wij dat het college De Visie Op Velsen 2025 beschouwt als uitgangspunt voor toekomstige beleidsontwikkelingen in het algemeen en de vijf impulsprojecten daarbij ziet als bijzonder speerpunten of katalysatoren van beleid.

Ook zijn wij tevreden over de keuze van ‘samenwerking’ of ‘co-creatie’ als werkvorm daarbij. Niet alleen wordt daardoor een goed contact met onze inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en omringende gemeenten bevorderd, maar het creëert ook -bijna automatisch- een klimaat waarbij over en weer van elkaar geleerd kan worden tijdens de ontwikkeling en uitvoering van beleid.

Uiteraard staat ook de komende jaren nog hoog in het vaandel een zorgvuldige en gedegen uitvoering van de decentralisatie van taken in het sociaal domein. De PvdA-fractie onderschrijft dat met name de transformatie van groot belang is voor het slagen daarvan. Wij blijven volgen of die nieuwe gemeentelijke taken kunnen worden uitgevoerd binnen de budgetten die het Rijk daarvoor beschikbaar heeft gesteld en of de systematiek van de ‘zachte landing’ kan worden gehandhaafd. We gaan er vanuit dat we daarover bij de bespreking van de komende begroting meer informatie krijgen, maar zeker ook tussentijds als er tegenvallers mochten zijn.

In de Perspectiefnota worden 20 voorstellen voor nieuw beleid opgevoerd, voorzien van een prioriteitsvolgorde. Natuurlijk hebben wij de mogelijkheid om voorstellen af te wijzen of toe te voegen en om die voorgestelde prioriteit te wijzigen.

Maar MdV, mijn fractie vindt dat niet alleen een lastige kwestie, wij betwijfelen ook of dat nou wel de kaderstellende rol is die we als raad moeten oppakken in dit debat over het beleid voor de komende jaren.

De PvdA wil het college vooral een aantal randvoorwaarden voor toekomstige beleidsontwikkeling en beleidsintensivering meegeven. We denken daarbij aan criteria als:

  • Specifieke aandacht voor de (sociaal) zwakkeren in onze samenleving
  • Specifieke aandacht voor jeugd en jongeren.
  • Waarborgen en waar mogelijk versterken van een leefomgeving waarin mensen zich veilig kunnen voelen, gezond kunnen leven en waarin aandacht is voor duurzaamheid en bevordering van milieubewustzijn.
  • Openstaan voor verbetering in dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven
  • Nastreven van efficiencyverbetering in de bedrijfsvoering

En natuurlijk, ik noemde het net al, de Visie op Velsen als algemeen kader.

Het merendeel van de beleidsvoorstellen van het college voldoet aan een of meer van die criteria.

Mijn fractie kan echter niet goed beoordelen in hoeverre die concrete zaken tegen elkaar afgewogen kunnen worden. Naast algemene beleidsmatige punten zijn daarbij ook actuele ontwikkelingen en de beschikbaarheid van middelen van belang. En juist dat laatste vinden wij dan weer bij uitstek een punt van afweging bij de bespreking van de begroting.

Mijn fractie komt daarom, mede namens de andere partijen in deze raad, met een amendement waarin wordt voorgesteld om de nu door het college aangegeven prioritering niet automatisch over te nemen bij de opstelling van de begroting.

Overigens waarderen wij de bedoeling van het college om de raad mee te nemen op het pad van de beleidsvernieuwing. Om die reden zullen we, zonder daarbij een uitspraak te doen over een concrete prioriteitsvolgorde, kort ingaan op de gedane voorstellen.

Onze eerste reactie betreft het aantal Fte’s dat wordt gevraagd. We weten dat Velsen een relatief laag personeelsbestand heeft, zeker gezien de complexe problematiek binnen onze gemeente. Toch horen wij graag van het college in hoeverre onderzocht is of door re-shuffeling van bestaande fte’s, niet een vergelijkbaar resultaat kan worden behaald.

Vervolgens constateren wij dat de voorstellen over Leerwerkbedrijven (6) en Schuldhulpverlening (12) direct raken aan de voor ons belangrijke doelstellingen ‘aandacht voor sociaal zwakkeren’ en ‘aandacht voor jeugd en jongeren’. Wij hopen daarom deze nieuw-beleidsonderdelen in de begroting 2016 terug te zien.

Daarnaast zijn wij van mening dat minimaal ook de voorstellen Warmtenet (3), Milieubeleid (4), Toezicht (9), Revolving Fund(18) en Uitvoering landschapsbeleidsplan (20) bij de behandeling van de begroting opnieuw in beeld moeten komen.

Ten aanzien van Citymarketing (8) vragen wij ons af waarom dit als afzonderlijk nieuw beleid wordt opgevoerd. Onzes inziens zou dit kunnen worden ondergebracht bij Economische Zaken en bij de Visie op Velsen.

Wat betreft de Interne auditor (10) en de Areaal uitbreiding (19) menen wij te constateren dat hier sprake is van onontkoombare ontwikkelingen. Wij vragen ons daarom af waarom die niet in het hoofdstuk “Autonoom beleid” van deze Perspectiefnota zijn opgenomen. Bij Areaal uitbreiding wordt bovendien aangegeven dat dat pas met ingang van 2018 speelt. Ook daarom waren wij verbaasd dit onderdeel bij “Nieuw beleid” aan te treffen.

Ik kom tot een afronding.

De PvdA-fractie kan zich vinden in deze perspectiefnota en, binnen de kanttekeningen die ik zojuist heb geplaatst, in de daarin gedane beleidsvoorstellen. We zien hierin zeker een goede basis om te komen tot de opstelling van de begroting 2016 en het meerjarenperspectief 2016-2019.