Marianne Poen

Marianne Poen

Hoewel ik geen ervaring heb op gemeentelijk politiek niveau denk ik toch toegevoegde waarde te hebben door o.a. mijn ervaring in mijn vroegere functie van directeur van het Tender College in IJmuiden. Daar ik tevens lid was van de directieraad van Dunamare met rond 24 scholen in de regio, heb ik met vele instanties te maken gehad: Jeugdzorg, Maatschappelijk werk, MEE, Meergroep, Leerplicht, RMC, ROC’s in de regio en daarbuiten, enz.

Voordat ik directeur werd in 1999/2000 was ik naast mijn docentschap zo’n 20 jaar decaan. Met de decanenkringen in de regio heb ik veel bedrijfsbezoeken afgelegd om de vele beroepen zodanig te leren kennen dat ik goede adviezen kon geven aan onze leerlingen qua beroepskeuze en vervolgopleiding. Ook nam ik deel aan vele overlegorganen op het gebied van werk in de regio.

Van 1988 tot 1997 ben ik lid van het algemeen bestuur geweest van de Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk IJmond.

Na mijn pensionering in 2010 ben ik voorzitter geworden van Het Rode Kruis afdeling Velsen. Ook via die weg heb ik te maken gehad met de gemeentelijke veranderingen in oa de WMO. Ik heb een onderzoek laten doen naar diverse maatschappelijke organisaties in Velsen die iets voor de bevolking willen betekenen. Ook ben ik betrokken, door de reorganisatie van het Nederlandse Rode Kruis, bij het oprichten van een nieuw District Kennemerland per 1-1-2014.

Sinds 2012 tot eind 2013 was ik vice voorzitter van het bestuur van het RMC (Regionaal Meld- en coördinatiepunt voor de Regio West Kennemerland),  dat nu per 1-1-2014 is opgegaan in de GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio “West Kennemerland”.

Sinds juni 2013 ben ik lid van het bestuur van de Stichting Gezamenlijke Naschoolse Vorming voor mensen met een vertraagde ontwikkeling in Velsen.

Waarom verkiesbaar voor de PvdA?

Ik voel me betrokken bij de maatschappij en wil graag binnen het politieke gebeuren en dus binnen de PvdA mijn steentje bijdragen. Deze partij staat voor al die zaken waarvoor ik me in mijn leven heb ingezet: sociaal, rechtvaardig en respectvol. Ik volg de politiek al heel lang met veel interesse en vind dat de mensen aan de zogenaamde  onderkant van de samenleving zoveel mogelijk mee moeten doen. Wij moeten voorwaarden scheppen om hen in staat te stellen zelfredzaam te worden, dwz laten zien hoe ze zelf de regie kunnen pakken. Hiermee kunnen ze een stevige positie verwerven in de maatschappij. Voor diegenen waarvoor dit niet weggelegd is moet er een vangnet blijven. Wel moet er een duidelijk verschil zijn tussen niet-kunners en niet-willers. Voor die laatsten is een andere aanpak nodig.

Mijn mening is dat, om echt iets te kunnen veranderen, zaken het best en het meest efficiënt aangepakt kunnen worden via de politieke weg. Mijn motto is: “Binden en verbinden”. Ik wil dit  zowel in de PvdA-fractie, als in de gemeenteraad in woord en daad uitdragen.

Ik denk met mijn levens- en werkervaring een goede bijdrage te kunnen leveren aan het functioneren van de PvdA-fractie binnen de Raad van de gemeente Velsen.

Lees meer over haar als steunfractielid.